Luật Quản lý thuế

Thông tư 105/2020/TT-BTC

Thông tư 105/2020/TT-BTC quy định chi tiết về đối tượng đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 30 Luật Quản lý thuế; cấu trúc mã số thuế; hồ sơ, thủ tục, mẫu biểu đăng ký thuế (bao gồm...

Nghị định 132/2020/NĐ-CP

Nghị định 132/2020/NĐ-CP quy định nguyên tắc, phương pháp, trình tự xác định yếu tố hình thành giá giao dịch liên kết; quyền và nghĩa vụ của người nộp thuế trong xác định giá giao dịch liên kết, thủ tục kê khai; trách nhiệm của các cơ quan nhà...

Nghị định 126/2020/NĐ-CP

Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý thuế quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế áp dụng đối với việc quản lý các loại thuế, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước, trừ nội dung quy định về quản...

Luật Quản lý thuế 38/2019/QH14

Luật Quản lý thuế 38/2019/QH14 thay thế cho Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 có hiệu lực từ 01/07/2020. Nội dung quản lý thuế theo Luật gồm: Đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, ấn định thuế; hoàn thuế, miễn thuế, giảm thuế, không thu thuế; khoanh tiền thuế...

Công văn 5189/TCT-CS

Công văn 5189/TCT-CS năm 2020 về giới thiệu nội dung mới của Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật quản lý thuế do Tổng cục Thuế ban hành.BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------Số: 5189/TCT-CS V/v giới thiệu các nội dung...

Lịch nộp báo cáo thuế 2021

Lịch nộp báo cáo thuế 2021Hỗ trợ doanh nghiệp, người nộp thuế xác đinh chính xác, đầy đủ thời hạn khai thuế. Làm kế toán nên biết để tránh việc chậm nộp và bị xử phạt đặc biệt là khi quyết toán thuế nămToàn bộ lịch nộp báo cáo...

Contact Me on Zalo
0904 686 956
MN Auto