Thuế bảo vệ môi trường

Thông tư 159/2012/TT-BTC

Thông tư 159/2012/TT-BTC sửa đổi, bổ sung thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 hướng dẫn thi hành nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08/08/2011 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế bảo vệ môi trườngTải tài liệu chi tiết...

Thông tư 152/2011/TT-BTC

Thông tư 152/2011/TT-BTC hướng dẫn thi hành nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2011 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế bảo vệ môi trường.Đối tượng chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật...

Thông tư 106/2018/TT-BTC

Thông tư 106/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung khoản 2 điều 5 thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2011 hướng dẫn thi hành nghị định số 67/2011/nđ-cp ngày 08 tháng 8 năm 2011 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số...

Nghị định 69/2012/NĐ-CP

Nghị định 69/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 3 điều 2 nghị định số 67/2011/nđ-cp ngày 08 tháng 8 năm 2011 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế bảo vệ môi trườngNghị định 69/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung...

Nghị định 67/2011/NĐ-CP

Nghị định 67/2011/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế bảo vệ môi trườngPhạm vi điều chỉnh Nghị định này quy định về đối tượng chịu thuế, căn cứ tính thuế, khai thuế, tính thuế, nộp thuế và hoàn thuế bảo...

Thông tư 32/VBHN-BTC

Thông tư 32/VBHN-BTC hướng dẫn thi hành nghị định số 67/2011/SĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2011 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế bảo vệ môi trường. Phạm vi áp dụng quy định rõ đối với đối...

Luật 57/2010/QH12

Luật 57/2010/QH12 quy định về đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ tính thuế, khai thuế, tính thuế, nộp thuế và hoàn thuế bảo vệ môi trường.Trong Luật 57/2010/QH12, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:Thuế bảo vệ môi...

Contact Me on Zalo
0904 686 956
MN Auto