Thuế giá trị gia tăng - Hóa đơn

Thông tư 82/2018/TT-BTC

Thông tư 82/2018/TT-BTC bãi bỏ nội dung ví dụ 37 quy định tại điểm a.4 khoản 10 điều 7 thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của bộ tài chính hướng dẫn thi hành luật thuế giá trị gia tăng và nghị định số 209/2013/ND-CP ngày 18/12/2013 của chính phủ...

Thông tư 93/2017/TT-BTC

Thông tư 93/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 4 điều 12 thông tư số 219/2013/tt-btc ngày 31/12/2013 (đã được sửa đổi, bổ sung tại thông tư số 119/2014/tt-btc ngày 25/8/2014) và bãi bỏ khoản 7 điều 11 thông tư số 156/2013/tt-btc ngày 06/11/2013 của bộ tài chínhThông...

Thông tư 173/2016/TT-BTC

Thông tư 173/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung khổ thứ nhất khoản 3 điều 15 thông tư số 219/2013/tt-btc ngày 31/12/2013 của bộ tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung theo thông tư số 119/2014/tt-btc ngày 25/8/2014, thông tư số 151/2014/tt-btc ngày 10/10/2014, thông tư số 26/2015/tt-btc ngày 27/02/2015...

Thông tư 130/2016/TT-BTC

Thông tư 130/2016/TT-BTC hướng dẫn nghị định số 100/2016/nđ-cp ngày 01 tháng 7 năm 2016 của chính phủ quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật quản lý...

Thông tư 193/2015/TT-BTC

Thông tư 193/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của bộ tài chính hướng dẫn thi hành luật thuế giá trị gia tăng và nghị định số 209/2013/ND-CP ngày 18/12/2013 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều...

Thông tư 31/2017

Thông tư 31/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 99/2016/tt-btc ngày 29/6/2016 của bộ tài chính hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăngThông tư 31/2017 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 99/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016 của...

Thông tư 141/2013

Thông tư 141/2013 hướng dẫn thi hành nghị định số 92/2013/nđ-cp ngày 13 tháng 8 năm 2013 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 của luật sửa đổi, bổ sung một số điều của...

Thông tư 68/2019

Thông tư 68/2019 TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 119/2018/nđ-cp ngày 12 tháng 9 năm 2018 của chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụPhạm vi điều chỉnhThông tư 68/2019 TT-BTC hướng dẫn một...

Contact Me on Zalo
0904 686 956
MN Auto