Thuế sử dụng đất

Thông tư 153/2011/TT-BTC

Thông tư 153/2011/TT-BTC Hướng dẫn về thuế sử dụng đất phi nông nghiệpĐối tượng chịu thuế  bao gồmĐất ở tại nông thôn, đất ở tại đô thị quy định tại Luật Đất đai năm 2003 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đất sản xuất, kinh doanh...

Thông tư 117/1999/TT-BTC

Thông tư 117/1999/TT-BTC Hướng dẫn chế độ tài chính đối với hoạt động thu thuế sử dụng đất nông nghiệp- Kinh phí đối với hoạt động thu thuế sử dụng đất nông nghiệp (SDĐNN) của hệ thống Thuế do ngân sách trung ương đảm bảo và được thông báo...

Nghị định 74-CP

Nghị định 74-CP Quy định chi tiết thi hành luật thuế sử dụng đất nông nghiệp Phạm vi áp dụng thuế sử dụng đất nông nghiệp Nghị định 74-CP Tổ chức, cá nhân sử dụng đất vào sản xuất nông nghiệp có nghĩa vụ nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp...

Nghị định 73-CP

Nghị định 73-CP Quy định chi tiết việc phân hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệpCăn cứ để phân hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp là các yếu tố chất đất, vị trí, địa hình, điều kiện khí hậu, thời tiết và điều kiện...

Thông tư 21-TC/TCT

Thông tư 21-TC/TCT Hướng dẫn về hội đồng tư vấn thuế sử dụng đất nông nghiệpHội đồng tư vấn thuế sử dụng đất nông nghiệp các cấp có nhiệm vụ giúp Uỷ ban nhân dân cùng cấp xác định diện tích tính thuế, phân hạng đất tính thuế, xem...

Thông tư 10/VBHN-BTC

Thông tư 10/VBHN-BTC hướng dẫn về thuế sử dụng đất phi nông nghiệpVăn bản này (Thông tư 10/VBHN-BTC) được hợp nhất từ 02 Thông tư sau:- Thông tư số 153/2011/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế sử dụng đất phi nông...

Thông tư 45/2011/TT-BTNMT

Thông tư 45/2011/TT-BTNMT hướng dẫn xác định diện tích đất sử dụng không đúng mục đích, diện tích đất lấn, chiếm, diện tích đất chưa sử dụng theo đúng quy định để tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệpPhạm vi điều chỉnh và áp dụng của Thông tư...

Thông tư 03/1997/TC-TCT

Thông tư 03/1997/TC-TCT ngày 21 tháng 01 năm 1997 hướng dẫn sửa đổi, bổ sung thông tư số 89 TC-TCT ngày 9/11/1993 về tính giảm miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp khi có thiên tai, địch họaThông tư 03/1997/TC-TCT hướng dẫn để thực hiện giảm miễn thuế sử...

Luật 48/2010/QH12

Luật 48/2010/QH12 Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp Luật 48/2010/QH12 quy định về đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế; người nộp thuế; căn cứ tính thuế; đăng ký, khai, tính và nộp thuế; miễn, giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệpĐối tượng chịu thuế...

Luật 23-L/CTN

Luật 23-L/CTN thuế sử dụng đất nông nghiệp số 23-l/ctn ngày 10/07/1993 của quốc hộiTổ chức, cá nhân sử dụng đất vào sản xuất nông nghiệp đều phải nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp (gọi chung là hộ nộp thuế).Hộ được giao quyền sử dụng đất nông nghiệp...

Contact Me on Zalo
0904 686 956
MN Auto