Thuế Tài Nguyên

Thông tư 174/2016/TT-BTC

Thông tư 174/2016/TT-BTCCăn cứ Luật Thuế tài nguyên số 45/2009/QH12 ngày 25 tháng 11 năm 2009;Căn cứ Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010;Căn cứ Luật Quản lý Thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều...

Thông tư 152 /2015/TT-BTC

Thông tư 152 /2015/TT-BTC Hướng dẫn thuế tài nguyênThông tư này hướng dẫn về đối tượng chịu thuế; Người nộp thuế; Căn cứ tính thuế; Miễn, giảm thuế tài nguyên và tổ chức thực hiện theo các quy định tại Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm...

Luật 18/VBHN-VPQH

Luật 18/VBHN-VPQH Luật thuế tài nguyên Luật 18/VBHN-VPQH quy định về đối tượng chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ tính thuế, kê khai thuế, nộp thuế, miễn thuế, giảm thuế tài nguyên.Đối tượng chịu thuếKhoáng sản kim loại.Khoáng sản không kim loại.Dầu thô.Khí thiên nhiên, khí than.Sản phẩm của...

Thông tư 12/2016/TT-BTC

Thông tư 12/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung khoản 1 điều 7 Thông tư 152/2015/TT-BTC Căn cứ Luật thuế tài nguyên số 45/2009/QH12 ngày 25 tháng 11 năm 2009;Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;Căn...

Nghị định 50/2010/NĐ-CP

Nghị định 50/2010/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế tài nguyên. Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều 2, Điều 5, Điều 6, Điều 7 và Điều 9 của Luật Thuế tài nguyên.Nghị định...

Luật 45/2009/QH12

Luật 45/2009/QH12 thuế tài nguyên quy định về đối tượng chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ tính thuế, kê khai thuế, nộp thuế, miễn thuế, giảm thuế tài nguyên.Đối tượng chịu thuế Luật 45/2009/QH12 quy địnhKhoáng sản kim loại. Khoáng sản không kim loại. Dầu thô. Khí thiên...

Contact Me on Zalo
0904 686 956
MN Auto