Thuế thiêu thụ đặc biệt

Thông tư 12/VBHN-BTC

Thông tư 12/VBHN-BTC hướng dẫn thi hành nghị định số 108/2015/nđ-cp ngày 28 tháng 10 năm 2015 và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế tiêu thụ đặc biệtVăn bản...

Thông tư 195/2015/TT- BTC

Thông tư 195/2015/TT- BTC hướng dẫn thi hành nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2015 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật sửa đổi, bổ sung một số điều...

Thông tư 20/2017/TT-BTC

Thông tư 20/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung khoản 2 điều 8 thông tư số 195/2015/tt-btc ngày 24/11/2015 của bộ tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung theo thông tư số 130/2016/tt-btc ngày 12/8/2016 của bộ tài chính)“2. Người nộp thuế TTĐB đối với hàng hóa chịu thuế TTĐB...

Nghị định 108/2015/NĐ-CP

Nghị định 108/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế tiêu thụ đặc biệtNghị định 108/2015/NĐ-CP quy định đối tượng chịu thuế và đối tượng...

Nghị định 100/2016/NĐ-CP

Nghị định 100/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật quản lý thuế.Nghị định 100/2016/NĐ-CP quy định sửa đổi, bổ...

Nghị định 14/2019/NĐ-CP

Nghị định 14/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 108/2015/nđ-cp ngày 28 tháng 10 năm 2015 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật sửa đổi, bổ sung...

Nghị định 26/VBHN-BTC

Nghị định 26/VBHN-BTC quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế tiêu thụ đặc biệt.Nghị định 26/VBHN-BTC quy định đối tượng chịu thuếĐối tượng...

Luật 27/2008/QH12

Luật 27/2008/QH12, luật thuế tiêu thụ đặc biệt quy định về đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ tính thuế, hoàn thuế, khấu trừ thuế và giảm thuế tiêu thụ đặc biệt.Luật 27/2008/QH12 quy định đối tượng chịu thuế gồmHàng hóa:a)...

Luật 70/2014/QH13

Luật 70/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế tiêu thụ đặc biệtSửa đổi điểm g khoản 1 Điều 2 như sau:“g) Xăng các loại;”Khoản 3 Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau:“3. Tàu bay, du thuyền sử dụng cho mục đích...

Contact Me on Zalo
0904 686 956
MN Auto