Thuế thu nhập cá nhân

Thông tư 111/2013/TT-BTC

Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện luật thuế thu nhập cá nhân, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân và nghị định số 65/2013/nđ-cp của chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật thuế thu nhập cá...

Thông tư 92/2015/TT-BTC

Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định...

Nghị định 65/2013/NĐ-CP

Nghị định 65/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập cá nhânNghị định 65/2013/NĐ-CP quy định doanh thu tính thu nhập chịu thuế từ kinh doanh1.Doanh thu tính...

Luật 26/2012/QH13

Luật 26/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân:Khoản 2 và khoản 5 Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau:“2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công, bao gồm:"5. Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sảnKhoản 10 Điều 4...

Luật thuế TNCN 04/2007/QH12

Luật thuế TNCN 04/2007/QH12 quy định về đối tượng nộp thuế, thu nhập chịu thuế, thu nhập được miễn thuế, giảm thuế và căn cứ tính thuế thu nhập cá nhân.Đối tượng nộp thuế được quy định trong Luật thuế TNCN 04/2007/QH12:Đối tượng nộp thuế thu nhập cá...

Contact Me on Zalo
0904 686 956
MN Auto