Thuế xuất nhập khẩu

Thông tư 44/2017 TT-BTC

Thông tư 44/2017 TT-BTC quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhauThông tư 44/2017 TT-BTC quy định về khung giá tính thuế tài nguyên theo quy định tại điểm b Khoản 5, Điều 4 Nghị...

Thông tư 39/2018 TT-BCT

Thông tư 39/2018 TT-BCT quy định kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa xuất khẩuThông tư 39/2018 TT-BCT quy định việc kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa xuất khẩu trước và sau khi cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O), chứng từ chứng nhận...

Thông tư 38/2015 TT-BTC

Thông tư 38/2015 TT-BTC quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩuThông tư 38/2015 TT-BTC quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát...

Thông tư 14/2017 TT-BKHCN

Thông tư 14/2017 TT-BKHCN quy định tiêu chí xác định phương tiện vận tải; máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư chuyên dùng và danh mục tài liệu, sách báo, tạp chí khoa học quy định tại khoản 2 điều 40 nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng...

Thông tư 62/2019/TT-BTC

Thông tư 62/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của bộ trưởng bộ tài chính quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩuThông tư 62/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sungĐiểm b, khoản 4, Điều 4 được sửa...

Thông tư 38/2018/TT-BTC

Thông tư 38/2018/TT-BTC quy định hồ sơ xác định trước xuất xứ, nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; thủ tục, nội dung kiểm tra, xác định, xác minh xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩuThông tư 38/2018/TT-BTC quy định  Hồ sơ đề...

Thông tư 03/VBHN-BTC

Thông tư 03/VBHN-BTC quy định hồ sơ xác định trước xuất xứ, nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; thủ tục, nội dung kiểm tra, xác định, xác minh xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.Thông tư 03/VBHN-BTC quy định Đối tượng...

Nghị định 08/2015/NĐ-CP

Nghị định 08/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan và kiểm soát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, phương tiện vận tải xuất...

Nghị định 134/2016/NĐ-CP

Nghị định 134/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩuNghị định này quy định về đối tượng chịu thuế; áp dụng thuế suất thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thời hạn nộp thuế đối với hàng hóa...

Luật 107/2016/QH13

Luật 107/2016/QH13 quy định về đối tượng chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ tính thuế, thời điểm tính thuế, biểu thuế, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế tự vệ áp dụng đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; miễn thuế, giảm thuế, hoàn...

Contact Me on Zalo
0904 686 956
MN Auto