Dịch vụ kế toán và tư vấn thuế, lao động, tiền lương, bảo hiểm

1 – Tư vấn chi phí hợp lệ  

 • Khoản chi được trừ và không được trừ theo quy định của Luật thuế TNDN
 • Các khoản chi phúc lợi cho người lao động, chi hỗ trợ nghỉ sinh con, chi đám hiếu, hỷ
 • Chi phí công tác, vé máy bay, điện thoại, ăn ca, lương làm thêm giờ, VPP, trang phục…
 • Xây dựng quy chế tài chính, hao hụt định mức theo hướng có lợi cho doanh nghiệp
 • Phân chia lương và phụ cấp căn cứ vào thu nhập miễn thuế theo Luật thuế TNCN
 • Tiền lương đóng bảo hiểm bắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm bắt buộc
 • Tư vấn đầu ra đầu vào, chi phí lãi vay hợp lệ, lãi suất tiền vay …

2 – Hướng dẫn quản lý hóa đơn GTGT, hoàn thiện chứng từ, hồ sơ, hợp đồng theo đúng quy đinh luật thuế GTGT, XNK, TTĐB, TNDN, TNCN…phục vụ công tác thanh kiểm tra thuế định kỳ tại doanh nghiệp

 • Hướng dẫn phát hành hóa đơn điện tử, quản lý, sử dụng và lưu trữ hóa đơn GTGT
 • Kiểm tra hóa đơn đầu vào đủ điều kiện khấu trừ thuế GTGT hàng hóa mua vào
 • Hướng dẫn xử lý sai sót đối với hóa đơn đã kê khai khấu trừ thuế GTGT
 • Hướng dẫn lưu có hệ thống hợp đồng, sổ sách, chứng từ kế toán
 • Hướng dẫn hoàn thiện HĐLĐ, Hợp đồng vay tiền… theo sổ sách của doanh nghiệp
 • Hướng dẫn hoàn thiện các khoản Chi phí được trừ bên trên theo đúng quy định luật thuế

3 – Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, kê khai thuế GTGT, TNCN, báo cáo sử dụng hóa đơn theo định kỳ tháng, quý

 • Kiểm soát hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định Luật thuế
 • Hạch toán ghi sổ theo hóa đơn, chứng từ đã hoàn thiện trên phần mềm kế toán
 • Hạch toán ghi sổ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh khác
 • Lập các báo cáo thuế tháng, quý định kỳ theo quy định Luật quản lý thuế
 • Cử người trực tiếp làm việc với cơ quan thuế khi có yêu cầu.
 • Lập và gửi các loại hồ sơ, giấy tờ theo yêu cầu của cơ quan thuế.

4 –  Quyết toán năm

 • Cân đối lãi lỗ, tháo gỡ khó khăn và rủi ro kịp thời cho DN ngay khi phát sinh
 • Lập các báo cáo thuế, quyết toán thuế, BCTC theo tiến độ quy định của cơ quan thuế và thống kê.
 • In phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập, phiếu xuất theo chứng từ gốc của đơn vị
 • Hoàn thiện chứng từ lần cuối, kẹp chứng từ gốc theo quy định Chuẩn mực kế toán, Luật thuế
 • Phân loại, sắp xếp và đóng chứng từ theo tháng, quý.
 • Hoàn chỉnh và in các loại sổ sách kế toán theo quy định hiện hành.
 • Đăng ký các loại hồ sơ cho năm mới.
 • Ký chức danh kế toán trưởng trên sổ sách báo cáo của Quý công ty (HĐ có thuê kế toán trưởng)
 • Cung cấp Hồ sơ Kế toán trưởng ( Nếu HĐ có thuê kế toán trưởng)

5 –  Thanh kiểm tra, quyết toán của cơ quan thuế

 • Rà soát, kiểm tra lại chứng từ ngay khi có quyết định thanh kiểm tra của cơ quan thuế
 • Kiểm tra lại quản lý lưu trữ hóa đơn GTGT hàng bán ra, thu hồi, hủy, xóa bỏ theo quy định
 • Kiểm tra chứng từ chi tiền, nhập mua tài sản cố định, hàng hóa, dịch vụ…có đầy đủ chứng từ, chữ ký người có liên quan, hóa đơn đính kèm theo quy định của Luật thuế chưa?
 • Kiểm tra chi tiết phát sinh, số dư của tất cả các tài khoản trên Bảng cân đối tài khoản
 • Trực tiếp quyết toán, giải trình, đàm phán với cán bộ phụ trách quyết toán thuế

6 –  Bảo hiểm xã hội, lao động tiền lương hồ sơ vay vốn ngân hàng, hồ sơ thầu

 • Tư vấn và hỗ trợ thực hiện đăng ký hồ sơ BHXH, BHYT, BHTN.
 • Làm dịch vụ tăng, giảm người đăng ký đóng bảo hiểm, tính lương, tính thuế TNCN
 • Theo dõi các thông báo, nhắc nhở số tiền bảo hiểm phải nôp hàng tháng
 • Lập Báo cáo tài chính gửi kèm Hồ sơ vay vốn của doanh nghiệp
 • Lâp Báo cáo tài chính theo Hồ sơ thầu nếu có

Ngoài ra, sẽ hỗ trợ doanh nghiệp nếu phát sinh hoàn thuế, phương án kinh doanh vay vốn NH

Contact Me on Zalo
0904 686 956
MN Auto