Dịch vụ thanh kiểm tra rủI ro và tư vấn sửa sai kế toán thuế

1 –  Nội dung dịch vụ

 • Kiểm tra hệ thống chứng từ kế toán:
  • Hóa đơn đầu ra: Kiểm tra nội dung hóa đơn có khớp với khai thuế, hàng hóa, số lượng, doanh thu thuế VAT, tổng thanh toán?; đối chiếu số lượng hóa đơn đã sử dụng với báo cáo sử dụng hóa đơn quý có sai lệch không?; kiểm tra hóa đơn xóa bỏ đã lập biên bản thu hồi hóa đơn theo đúng quy định chưa?; hóa đơn có bị mất số nào không?; …
  • Hoá đơn đầu vào, chứng từ kế toán khác: Kiểm tra hóa đơn, chứng từ có đủ điều kiện được khấu trừ, tính chi phí được trừ theo luật thuế TNDN; đối chiếu giữa số liệu khai thuế GTGT đầu vào với hóa đơn gốc.
 • Kiểm tra hệ thống sổ sách kế toán
  • Tính chính xác, đầy đủ, tính hợp lý doanh thu và chi phí
  • Đối chiếu số liệu giữa sổ chi tiết và sổ tổng hợp
  • Kiểm tra việc thực hiện kê khai thuế theo đúng quy định luật thuế
  • Đối chiếu số liệu khai thuế với số liệu tại sổ chi tiết, sổ tổng hợp được sử dụng để phục vụ công tác thanh kiểm tra tại doanh nghiệp
 • Báo cáo kết quả thanh kiểm tra rủi ro, chỉ ra các lỗi sai sót, chi phí không hợp lý, doanh thu kê khai sai lệch… và tư vấn hướng xử lý trên cơ sở chi phí tối ưu nhất cho doanh nghiệp khi quyết toán thuế

2 –  Quy trình làm việc

 • Khảo sát thực tế tại doanh nghiệp: Số năm cần rà soát, khối lượng chứng từ phát sinh
 • Báo giá chi phí thực hiện, thời gian thực hiện, công việc đạt được sau thực hiện
 • Triển khai công việc theo đúng báo giá chi tiết đã gửi khách hàng
Contact Me on Zalo
0904 686 956
MN Auto