Dịch vụ thiết lập, vận hành bộ máy kế toán

1 –  Nội dung dịch vụ

 • Tham gia tuyển dụng nhân sự phòng kế toán
 • Căn cứ trên ngành nghề kinh doanh, số lượng nhân sự, yêu cầu quản trị của Ban Giám đốc, thiết lập quy chế tài chính, quy trình kế toán và các biểu mẫu đính kèm, đảm bảo kiểm soát tốt nhất tài sản doanh nghiệp, giảm thiểu rủi ro.
 • Phân công trách nhiệm, công việc cho từng cá nhân trong bộ máy kế toán
 • Thiết lập hệ thống báo cáo đặc thù phù hợp với mô hình và lĩnh vực doanh nghiệp hoạt động
 • Thiết lập quy trình hạch toán và kết chuyển những tài khoản phù hợp với lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp
 • Thiết lập danh mục đối tượng theo dõi theo từng chỉ tiêu, để tính toán lãi lỗ cho từng vụ việc
 • Thiết lập và phân quyền trong từng nghiệp vụ và quy trình kế toán
 • Đào tạo và hướng dẫn kế toán nội bộ, kiểm tra việc thực hiện cho tới khi lập được báo cáo tài chính, báo cáo quản trị
 • Cập nhật, điều chỉnh hàng năm cho doanh nghiệp để phù hợp với sự phát triển của doanh nghiệp

2 –  Quy trình làm việc

 • Khảo sát: Act sẽ trực tiếp khảo sát doanh nghiêp của bạn, qua đó chúng tôi sẽ có cái nhìn tổng thể nhất về doanh nghiệp, đồng thời tư vấn chi tiết về hệ thống bộ máy kế toán cho bạn như số lượng nhân sự, trình độ, chi phí lương cho bộ phận kế toán; kiểm soát tránh thất thoát tài sản, đối chiếu số liệu tránh sai sót…
 • Xây dựng bộ máy: thông qua các thông tin thu nhập được, Act sẽ xây dựng bộ máy kế toán, quy chế tài chính, quy trình, biểu mẫu kế toán và các khâu kiểm tra kiểm soát cho công tác kế toán của doanh nghiệp
 • Triển khai: sau khi tổ chức xong bộ máy kế toán, Act sẽ tiến hành bàn giao và cũng hỗ trợ doanh nghiệp các bạn đào tạo nhân sự và vận hành hệ thống đã được xây dựng. Giám sát việc thực hiện quy chế tài chính, quy trình kế toán để điều chỉnh nếu thấy chưa phù hợp
Contact Me on Zalo
0904 686 956
MN Auto