TÀI KHOẢN 128

TÀI KHOẢN 128

TÀI KHOẢN 128

TÀI LIỆU LÝ THUYẾT KẾ TOÁN (Chi tiết dành cho người không học chuyên ngành kế toán)

III.4 HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN  TÀI KHOẢN ĐẦU TƯ NẮM GIỮ ĐẾN NGÀY ĐÁO HẠN 128

Chi tiết tài liệu Tài khoản 121

Actsmart – YouTube

www.youtube.com/watch?v=X7KupJb2R5U

1. Tài khoản 128 dùng để phản ánh số hiện có và tình hình biến động tăng, giảm của các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn như: tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn, các khoản cho vay nắm giữ đến ngày đáo hạn với mục đích thu lãi hàng kỳ và các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn khác.

2. Khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn phải được ghi sổ kế toán theo giá gốc

3. Mở sổ chi tiết theo dõi từng khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn theo từng kỳ hạn, từng đối tượng

4. Hạch toán đầy đủ, kịp thời các khoản thu nhập từ hoạt động đầu tư và phải đánh giá khả năng thu hồi của khoản đầu tư.

5. Tại thời điểm lập Báo cáo tài chính, phải đánh giá lại tất cả các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn được phân loại là các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ

6. Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 128 – tài khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

Fanpage: ActSmart, ketoanthuchanhact

Actsmart – YouTube

instagram – ketoanact

twitter.com – ketoanact

#dichvuketoan

#daotaoketoanhanoi

#hethongtaikhoanketoan

#cachlapbangcandoiketoan

#taikhoan128

#taikhoanchungkhoan

#dautuchungkhoan

#saoke

Bình luận

Chia sẻ bài viết


Contact Me on Zalo
0904 686 956
MN Auto