TÀI KHOẢN 131

TÀI KHOẢN 131

TÀI KHOẢN 131

TÀI LIỆU LÝ THUYẾT KẾ TOÁN (Chi tiết dành cho người không học chuyên ngành kế toán)

III.6 HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN  TÀI KHOẢN 131 – PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG

Chi tiết tài liệu

www.youtube.com/watch?v=KiyIjWuHuvM

  1. Nguyên tắc kế toán: Phản ánh các khoản nợ phải thu và tình hình thanh toán các khoản nợ của khách hàng trong doanh nghiệp
  2. Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 131
  • Bên Nợ:

     + Số tiền phải thu của khách hàng phát sinh trong kỳ

     + Số tiền thừa trả lại cho khách hàng;

     + Đánh giá lại khoản phải thu là khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ tại thời điểm lập BCTC

  • Bên Có:

     + Số tiền khách hàng đã trả trong kỳ

     + Số tiền đã nhận ứng trước, trả trước của khách hàng;

     + Giảm giá hàng bán, chiết khấu thanh toán, chiết khấu thương mại

     + Doanh thu hàng bán trả lại

     + Đánh giá lại khoản phải thu là khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ tại thời điểm lập BCTC

  • Số dư cuối kỳ: Đây là tài khoản lưỡng tính nên có cả Số dư bên Nợ và số dư bên Có

 

Actsmart – YouTube

 

💌 reception@actsmart.com.vn

🌎 Website: https://actsmart.com.vn

📞 0904686956

Fanpage: ActSmart, ketoanthuchanhact

Actsmart – YouTube

#dichvuketoan

#daotaoketoanhanoi

#hethongtaikhoanketoan

#cachlapbangcandoiketoan

#taikhoan131

#taikhoanphai thu khach hang

Bình luận

Chia sẻ bài viết


Contact Me on Zalo
0904 686 956
MN Auto